Rok 2006

Rekonstrukce místní komunikace, chodníků a přilehlých vjezdů na "Nových poustkách"

Jak z hlediska objemu provedených prací, tak z hlediska vynaložených finančních nákladů se jednalo o největší investiční akci roku. Špatný přístup ve staré bytové zástavbě, navyšování či snižování nivelace vozovky, nepravidelné řešení přilehlého chodníku, to vše kladlo zvýšené technické nároky na tuto generální rekonstrukci. Byla prováděna firmou Silnice Brno a celkový výsledek lze považovat za "oku lahodící". Nyní lze říci, že máme další kousek obce, na který můžeme být opravdu pyšní. Celkové náklady rekonstrukce činily 2 085 000 Kč.


"Těsné" podmínky rekonstrukce


Svítící novota

Rekonstrukce hlavního vodovodního řádu na "Starých poustkách"

Stejným způsobem jako rekonstrukce "Nových poustek" je postupováno i v případě sousedních "Starých poustek". Takže nejprve přišla na řadu kompletní výměna hlavního vodovodního řádu včetně přilehlých přípojek. Akce se ujala již z dřívějška osvědčená firma pana Vaňka z Kunštátu a dostála své pověsti i tentokrát. Vodovodní řád je položen a příští rok může dojít k dokončení celé akce rekonstrukcí povrchu vozovky. Výměna vodovodního řádu přišla naši obec na 411 000 Kč.


Dokončování přípojek

Rekonstrukce sjezdů z hlavní státní vozovky na místní komunikace a rekonstrukce chodníků na "Dolním konci"

Souběžně s rekonstrukcí hlavní státní silnice prováděla naše obec přes firmu IMOS Brno související úpravy přilehlé infrastruktury. Byly rozděleny na dvě části. První souvisí s vjezdy do rodinných domků, vjezdy na místní komunikace a chodníkem. To vše na "Dolním konci" naší obce. Naše obec zde profinancovala částku 320 000 Kč.


Nový chodník

Vjezdy do rodinných domků v horní části návsi nad prodejnou Jednoty

Jako samostatně vedenou akcí bylo zabalení čtyř vjezdů do rodinných domů nad prodejnou Jednoty a jednoho vjezdu naproti přes silnici u rodinného domku Kovářových. Náklady zde činily celkem 115 000 Kč. Provedla firma Imos Brno.


Vjezdy k rodinným domkům

Rekonstrukce chodníku na návsi podél parku a školy

Druhá část úprav infrastruktury bezprostředně související s rekonstrukcí státní silnice se týkala chodníku od spodní autobusové zastávky podél parku, školy až k odbočce na "Poustka". Současně se jednalo prakticky o závěrečnou část úprav návsi související s cestami, chodníky a vjezdy do domů. Obecní pokladnu přišla uvedená rekonstrukce na 150 000 Kč.


Nový chodník

Provedení oprav na budově Hasičské zbrojnice

Téměř "generální" opravou prošla budova hasičské zbrojnice. Byly provedeny následující práce:


Zbrojnice v novém kabátě

V průběhu celé rekonstrukci se podařilo zapojit do práce v dosud ojedinělé míře i místní mládež. Dík za to patří zejména hlavnímu organizátoru celé akce Radimu Švancarovi. Úhrná částka potřebných nákladů představovala 56 000 Kč.

Přehled dalších menších investic

 1. úprava povrchu a nové ukotvení plastových čar na tenisovém kurtu - celkové náklady 3 400 Kč
 2. zpracování projektu na úpravu zeleně v parku a jeho okolí, požární nádrže a přilehlé zeleně a prostor kolem kulturního domu - cenová relace 230 000 Kč

Oslavy 110. výročí založení hasičského sboru

V sobotu 22. července proběhla oslava 110. výročí založení místního hasičského sboru. Velitel místních hasičů stručně zhodnotil historii i současnost místní jednotky. Dále poděkoval svým členům za velké množství odvedené brigádnické práce při rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. K práci místních hasičů se na závěr pochvalně vyjádřil i nejvyšší okresní náčelník, který pak slavnostně dekoroval tři zasloužilé bývalé členy místního sboru - Miroslava Koutného, Ladislava Alexu a Alberta Opluštila.


Poděkovaní bývalým členům

Svojí historickou technikou a ukázkami jejího použití se pochlubily sbory z Drnovic, Krhova, Jabloňan, Letovic, Obory, Skalice nad Svitavou, Sebranic, Bořitova a Lysic. Zásah soudobé techniky předvedli zástupci profesionálního hasičského záchranného sboru z Boskovic. Příjemným zpestřením vydařeného letního odpoledne byly i ukázky vojenské techniky zajištění pod patronací firmy KORA Kunštát.


Historická technika

Závěr oslav proběhl ve společenském a sportovním areálu "Pod lesem", kde byly připraveny ukázky činnosti leteckých modelářů. Konec zdařilého dne pak obstarala taneční zábava, vyšperkovaná ohňostrojem.


Ukázka "profi" zásahu

Volby do poslanecké sněmovny a obecního zastupitelstva

Během roku přišly na řadu dvoje volby. Zatímco volba zástupců do poslanecké sněmovny (červen) ovlivňuje chod naší obce pouze vzdáleně, volení členové místního obecního zastupitelstva (říjen) se na řízení obce podílejí bezprostředně.


Ve volební místnosti

Z jediné osmičlenné kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů byli zvoleni tito členové zastupitelstva (uvedeno i s následně vykonávanými funkcemi):

 1. Miroslav Opluštil - starosta
 2. Jana Hasoňová - místostarostka
 3. Miloš Dufek - předseda kontrolní a revizní komise
 4. ing. Miloslav Konečný - předseda finanční komise
 5. ing. Vladimír Švancara - předseda kulturní komise
 6. Petr Topinka - člen
 7. Radim Švancara - člen

Lampiónový průvod

Tradici lampiónových průvodů se rozhodlo v roce 2005 obnovit SRPŠ. Jako termín byl zvolen konec října v souvislosti s ukončením letního času. Druhou nosnou myšlenkovou inspirací byl americký svátek "Hallowen". Takže rovněž lampióny z vydlabaných dýní jsou nedílnou a velice zdařilou součástí akce. Zatímco první ročník se uskutečnil pouze v prostoru návsi a parku, letos se prúvod vydal do areálu fotbalového hřiště. Zde bylo připraveno krátké slovní seznámení s historií amerického svátku, poté následovalo občerstvení a oheň s opékáním všeho dobrého. Ani menší dešťová přeháňka na konci nedokázala pokazit zážitky z této vydařené akce.


Malí účastníci průvodu

Turnaj rodinných dvojic ve stolním tenisu

V souvislosti s poněkud chudší nabídkou vyžití místní mládeže v oblasti sportu se skupinka rodičů rozhodla pod hlavičkou SRPŠ zapojit děti do kroužku stolního tenisu. Uvedený sport byl vybrán jako nosná náplň, nicméně okrajově se předpokládají i další sportovní aktivity. První zatěžkávací zkouškou a současně mírou úspěchu zapojení jak mládeže, tak rodičů do uvedených aktivit byl Vánoční turnaj rodinných dvojic ve čtyřhrách pořádaný 23. prosince v místním kulturním domě. Turnaj byl spojen s drobnou výstavou dřevěných hraček a betlémů, aby ještě více navodil předvánoční atmosféru.


Místní stolně tenisový potěr

Účast nakonec předčila veškerá očekávání. 11 párů (vždy dítě se svým tatínkem nebo maminkou) strávilo čtyři hodiny plné sportu a zábavy. Děti tak dostaly vánoční dárek, jehož smysl docení jak ony, tak rodiče možná až v budoucnu. Doufejme, že počáteční nadšení dětí se podaří uchovat byť i jen v částečné míře také do budoucna. Bylo by opět o jeden způsob smysluplného trávení volného času mládeže více.


Zábava to byla náramná

Přehled dalších akcí a událostí

 1. Sousedský bál - leden
 2. Dětský karneval - únor
 3. Zápis nových žáků základní školy - únor
 4. Hasičský bál - březen
 5. Pálení čarodějnic - duben
 6. Dětský den - květen
 7. Den matek - květen
 8. Turnaj v nohejbalu - červenec

 9. Nohejbal

 10. Pouštění draků - září

 11. Pouštění draků

 12. Setkání starších spoluobčanů - listopad
 13. Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská nadílka - prosinec
 14. Den otevřených dveří ve zdejší základní škole - prosinec
 15. Divadelní představení - prosinec
 16. Turnaj stolním tenisu ve dvouhrách - prosinec
 17. Závěrečné statistické údaje

  zkolaudován celkem 1 rodinný dům
  narozeny 3 děti
  zemřelo 10 spoluobčanů
  přistěhovalo se 13 občanů
  odstěhovalo se 27 občanů
  počet obyvatel obce k 31.12. - 481
  rozpočet obce : příjmy 4 237 217 Kč, výdaje 5 555 708 Kč