Rok 2002

Areál hřiště "Pod lesem" - přeměna na kulturně-sportovní společenské centrum

Od dokončení kulturního domu v roce 1979 se téměř veškeré kulturní dění v naší obci uskutěčňovalo v jeho prostorách. To sebou neslo některé nedostatky, zvláště v letních měsících. V roce 2001 uskutečnili místní hasiči a poté i fotbalisté po dlouhých letech zkusmo taneční zábavy pod širým nebem, a to v areálu fotbalového hřiště. Ty se setkaly u místních občanů s poměrně velkým ohlasem. Nicméně bylo zřejmé, že technické zázemí pro takovéto akce je v uvedeném místě naprosto nedostatečné.


Umístění areálu


Přístavba

Proto bylo rozhodnuto vylepšit stávající sportovní areál a rozšířit jej na jakési letní společenské centrum jak sportovní, tak kulturní. První fáze předpokládala přeměnu stávajícího hřiště na nohejbal na víceúčelovou plochu (hřiště + taneční parket) a vybudování dřevěného přístřešku pro kapelu a prodej občerstvení. Druhá fáze značí úpravu hřiště (travnaté plochy, zavlažování, oplocení), výhledová třetí fáze pak generální přestavbu fotbalových kabin.


Taneční zábava

První etapa tohoto záměru se uskutečnila v jarních měsících roku 2002. Plocha bývalého nohejbalového hřiště byla vyasfaltována, čímž se stala víceúčelovou a mimo sportovních aktivit je nyní využívána jako taneční parket. Současně byl vybudován dřevěný přístřešek, jehož otevřená část slouží jako místo pro hudební kapely, uzavřená polovina pak jako prodejní místnost.


Turnaj v nohejbalu

Finanční náklady této akce činily 847 000 Kč. Vzhledem k současnému častému využití areálu se i dodatečně ukazuje tato investice jako velmi zdařilá. Jeho správcem je místní tělovýchovná jednota, která ho samozřejmě pravidelně využívá v rámci svých fotbalových utkání. Mimo to minimálně pětkrát v průběhu jarních a letních měsíců se zde konají taneční zábavy, dále se zde bývají pravidelné akce jako drakiáda, oslavy Dne dětí, nohejbalový turnaj, pouťové oslavy a další. Rovněž se užívá k mnohým soukromým, podnikovým či rodinným oslavám.

Kanalizace "v Aleji"

Další velkou investiční akcí tohoto roku bylo vybudování kanalizace v dolní části obce. Její potřeba vyvstala v souvislosti jak s dokončením, tak s další předpokládanou výstavbou rodinných domků v této části obce. Náklady činily 325 tisíc Kč a akce se uskutečnila v podzimních měsících roku 2002.


Druhý úsek kanalizace


První úsek kanalizace

Kulturní dům, škola

Poslední větší investiční akce souvisely s místním kulturním domem a budovou školy. V prvně jmenovaném bylo provedeno zejména vymalování, dále byla započata první fáze generální opravy střechy. V budově školy byly provedeny nové nátěry všech oken a nově zřízena počítačová učebna.


Počítačová učebna

Předání dekretu o udělení znaku a praporu

Rok 2002 začal pro naši obec jednou z nejvýznamnějších událostí v celé její historii. 22. listopadu 2001 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky návrh nové obecní symboliky Voděrad, ve které jsou spojeny nejstarší pečetní znamení zjednodušené do formy beraních rohů a erbovní symbolika rodu z Voděrad (dva půlměsíce připomínající dvě větve voděradských rodů). Dekret o udělení znaku a praporu obci Voděrady předal 21. 1. 2002 tehdejšímu starostovi obce Miroslavu Koudelkovi pan Václav Klaus - předseda Poslanecké sněmovny.

Úmrtí starosty

Bohužel platí, že i smutné události patří ke společenskému dění. Tou nejsmutnější bylo úmrtí tehdejšího starosty pana Miroslava Koudelky. Zpráva o jeho nečekaném skonu zasáhla místní občany jako blesk z čistého nebe v neděli 17. února ve večerních hodinách.

Odchodem pana starosty ve věku nedožitých 57. narozenin utrpěla obrovskou ztrátu nejenom jeho rodina, ale pochopitelně i celá naše obec, neboť ten měl ještě mnoho plánů a elánu do budoucna. I tak je jeho bilance po dobu působení ve funkci starosty obdivuhodná.

Jeho největší zásluhou již navždy zůstane plynofikace obce. Dokázal do ní zapojit spoluobčany takovým způsobem, že celá tato nesmírně finančně náročná akce byla dokončena, aniž by se obec musela zadlužit ! Mimo tuto stěžejní záležitost byla za jeho éry zahájena postupná rekonstrukce místních komunikací. V roce 2000 jsme slavnostně otevírali tenisový kurt vedle kulturního domu. Důstojného provedení se dočkala i kancelář místního obecního úřadu. Takto by šlo pokračovat ještě dlouho.

O tom, jak byl mezi veřejností znám a oblíben a jak si jeho úsilí lidé vážili, svědčilo koneckonců i poslední rozloučení s ním. Našli si na něho čas nejen téměř všichni spoluobčané, ale rovněž nezanedbatelné množství zástupců téměř celého našeho okresu. Skutečnou váhu má proto i ono závěrečné

ČEST JEHO PAMÁTCE!

Sraz rodáků

Největší společenská událost roku se uskutečnila v sobotu 22. června. Tento den při příležitosti srazu rodáků došlo nejen k jejich setkání, ale současně se uskutečnilo i svěcení nového obecního praporu a dále pak došlo k oficiálnímu otevření společenského areálu na hřišti "Pod lesem" při příležitosti oslav 50. výročí založení místní tělovýchovné jednoty.


Historie obce na fotografiích


Slavnostní mše v Sebranicích

Celá slavnost začala ráno v kulturním domě, kde byly k nahlédnutí kroniky a alba zachycující historii naší obce. Odtud se pak vydal průvod tvořený místními hasiči ve slavnostních uniformách nesoucími nový znak a vlajku a doprovázený převážnou většinou přítomných na slavnostní svěcení zmíněných obecních symbolů do farního kostela v Sebranicích.


Svěcení obecního praporu

Tím skončila oficiální dopolední část oslav. Následný volný čas mohli jejich účastníci využít nejen k prohlédnutí kulturního domu a vystavených materiálů v něm, ale také k návštěvě místní požární zbrojnice a školy, kde byly k dispozici rovněž odpovídající historické dokumenty a fotografie.


Představení místních ochotníků

Odpolední část oslav začala v 15. hodin v kulturním domě, kde v předchozím roce založený ochotnický divadelní spolek DIVOOCH představil své účinkující v pohádce "Hrátky s čerty". Po jejím skončení následovalo posezení s předáváním upomínkových předmětů - bružury a keramického hrnku s obecním znakem a letopočtem 2002.


Fotbalové utkání bývalých hráčů

Protože parné počasí nám po celý den opravdu přálo, přišlo pokračování pozdních odpoledních hodinách a ve stínu líp v areálu místního fotbalového hřiště velmi vhod. Začalo to utkáním starých pánů Voděrad a Drnovic. Na hostujících bývalých fotbalistech byla přece jen znát menší nervozita a hlavně unava po předchozích přestálých oslavách, proto o branku zvítězili.


Posezení na tanečním parketu

Celý den vyvrcholil taneční zábavou, která byla současně "zatěžkávací zkouškou" pro nově vybudovaný parket. Závěrečnou "třešničkou na dortu" pak byl noční ohňostroj, který celé oslavy oficiálně zakončil (i když neoficiální pokračování mělo vzhledem k následnému dni volna ještě dlouhé trvání).

Založení občanského sdružení

V tomto roce představilo Zemědělské družstvo se sídlem v Sebranicích našim občanům svůj záměr přebudovat stávající objekt kravína na výkrmnu prasat. To se setkalo s jejich značnou nevolí a bylo zřejmě hlavním popudem, že 17. května 2002 bylo Ministerstvem financí Praha zaregistrováno občanské sdružení jako dobrovolné neziskové sdružení občanů se všemi právy a povinnostmi právnické osoby. Hlavním cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny Voděrad a okolí.


Objekt kravína

Volby do obecního zastupitelstva

V měsíci listopadu proběhly pro naši obec nejdůležitější volby, a to do obecního zastupitelstva. Nové obsazení a jednotlivé funkce jsou po následných jednáních takovéto:

  1. Opluštil Miroslav - starosta
  2. Hasoňová Jana - místostarostka
  3. Ing. Konečný Miloslav - předseda finanční komise
  4. Dufek Miloš - předseda kontrolní a revizní komise
  5. Ing. Švancara Vladimír - předseda kulturní komise
  6. Topinka Miroslav - člen zastupitelstva
  7. Švancara Radim - člen zastupitelstva

Přehled dalších akcí a událostí

Mimo výše uvedené významné či mimořádné akce se v naší obci uskutečňují i takové, které se každoročně pravidelně opakují či je z hlediska významu pro obec řadíme k menším. Nicméně si určitě zaslouží alespoň heslovitý přehled:

Závěrečné statistické údaje

zkolaudovány celkem 4 rodinné domky
narozeny 4 děti
zemřelo 9 spoluobčanů
přistěhovalo se 16 občanů
odstěhovalo se 13 občanů
počet obyvatel obce k 31.12. - 467
rozpočet obce : příjmy 3 045 948 Kč, výdaje 3 340 317 Kč