Rok 2004

Další etapa úpravy místních komunikací

V letních měsících proběhla další etapa úprav místních komunikací formou "balené" vozovky. Jednalo se o úseky související s centrem naší obce. První byl od křižovatky "Bílkáče" k bývalému statku rodiny Venclů, další pak před prodejnou Jednoty a požární zbrojnicí. Poslední byl za autobusovou čekárnou od Řezníkových po dům pana Tatíčka. Součástí této akce bylo i vybudování nové betonové podlahy v požární zbrojnici a úprava nájezdu z hlavní silnice.


Za autobusovou čekárnou

Celková částka za tyto úpravy činí 950 tisíc Kč, z čehož vyplývá, že pro naši obec to byla největší investiční akce roku. Dokončením této třetí etapy je v naší obci opravena více než polovina místních komunikací. Pokračování by mělo následovat v roce 2006, přičemž některé nezbytné akce (např. opravy či výměny vodovodního řádu) by měly předcházet.


U požární zbrojnice

Závlahový systém na místním fotbalovém hřišti

V tomto roce pokračovaly práce i v areálu fotbalového hřiště. Součástí další etapy bylo vybudování závlahového systému. Jelikož vhodná povrchová voda není k dispozici, jediným možným řešením se ukázal podzemní vrt. Ten byl proveden již v zimních měsících.


Vrt

Během jarních a letních měsíců pak byla instalována nádrž pro přečerpávání, která je z vrtu neustále plněna. Vydatnost vrtu umožňuje zavlažovat hrací plochu třiceti kubickými metry vody každé tři dny. Není to sice množství zdaleka dostačující, ale přece jen jde o značný pokrok oproti předchozímu stavu.


Přečerpávací nádrž

Poslední část tohoto projektu představuje pojízdné závlahové zařízení, které nahradí stávající ručně obsluhované postřikovače. To však bude provedeno až v následujícím roce po odzkoušení dostatečnosti množství vody.

Tato akce zatím stála téměř 200 tisíc Kč. Zda je to investice odpovídající úrovni místní kopané, ukáže až budoucnost.

Opravy v místní škole

Poslední velkou investicí naší obce byly poměrně značné opravy interiérů místní školy. Jednalo se o celkovou opravu podlahy v ředitelně, částečné opravy podlah ve třídách a následné vybroušení a nalakování parket. Dále pak vymalování celé budovy a opravu nátěrů spodních částí oken. Závěrečný účet všech provedených prací činil 162 300,- Kč.

Přehled dalších menších investic

 1. oprava obecních nástěnek a úřední desky na spodní autobusové zastávce - 60 000,- Kč

 2. Vývěska

 3. zbudování archívu na písemnosti obce v kulturním domě - 1 000,- Kč
 4. zbourání kůlen na Starých poustkách, úklid prostoru pod horní trafostanicí, navezení zeminy a terénní úpravy - 36 000,- Kč

 5. Bourání

 6. oprava svodů a okapů na požární zbrojnici - 12 000,- Kč

Nejstarší občanka obce - 100. narozeniny

Málokdy vídaného celého jednoho století se letos dožila nejstarší občanka obce. Touto skutečností se může pyšnit paní Emílie Topinková, která se narodila 24. října 1904. I ve svém jistě úctyhodném a požehnaném věku se těší dobrému zdraví i duševní svěžesti.


Jubilantka

Při této vzácné příležitosti zorganizoval v místním kulturním domě Sbor pro občanské záležitosti za přispění obecního úřadu setkání množství gratulantů jak z kruhu rodinného, tak ze zástupců organizací a složek či veřejných médií. Ti všichni pak vyjádřili oslavenkyni svůj obdiv a poděkování za léta minulá a předali přání do těch nastávajících. K tomu se pochopitelně i my ostatní, paní Topinková, rádi připojujeme.


Gratulanti

Divadelní představení

Do čtvrtého roku své existence vstoupili místní ochotníci. V tomto roce se rozhodli pro menší obměnu repertoáru, kdy po třech pohádkových představeních zvolili nastudování rodinné komedie "Procházka růžovým sadem". Vedly je k tomu dva důvody. Prvním byla jakási potřeba změny a chuti vyzkoušet něco nového. Tím druhým a možná vážnějším byly potíže personálního rázu, kdy buď pracovní vytížení nebo mateřské povinnosti bránily účasti mnohým stabilním a osvědčeným členům.


V hereckém nasazení

Podle pozdějšího diváckého ohlasu se zvolené řešení ukázalo být celkem šťastné. Premiéru absolvovali divadelníci v rámci setkání se staršími spoluobčany, reprízu pak začátkem prosince. Dokonce pak došlo i na třetí, původně neplánované, vystoupení ve vedlejších Drnovicích.


Závěrečná děkovačka

7. Rozsvícení vánočního stromu

Jelikož místní divadelníci letos změnou repertoáru odstoupili od klasické pohádky, odpadla v dřívějších letech pravidelná mikulášská nadílka v kulturním domě. Proto se kulturní komise rozhodla uskutečnit ji v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu v místním parku na návsi.


A už svítí!


Žáci místní školy

Akce v této podobě měla letos premiéru. Žáci místní základní školy nastudovali za spolupráce s kapelníkem dechovky panem Žabským několik koled, které posléze zazpívali. A i když spojení s orchestrem občas zaskřípalo, všichni účastníci byli nadmíru spokojeni. Zejména na závěr, kdy čerti coby pomocníci mikuláše a anděla usoudili, že si nebudou v pekle přidělávat starosti a všechny děti zase zůstaly "napospas" rodičům i když až po obdržení tolik očekávané nadílky.


Nadílka je tady!

Přehled dalších akcí a událostí

 1. Sousedský bál - leden
 2. Dětský karneval - únor
 3. Pálení čarodějnic - duben
 4. Dětský den - květen
 5. Den matek - květen
 6. Turnaj v nohejbalu - červenec
 7. Senátní a krajské volby - listopad
 8. Posezení se staršími spoluobčany - listopad
 9. Den otevřených dveří ve zdejší základní škole - prosinec
 10. Turnaj ve stolním tenisu se souběžnou výstavou betlémů, dřevěných hraček a pečeného cukroví - prosinec

 11. Výstava betlémů


  Výstava hraček

  Závěrečné statistické údaje

  zkolaudovány celkem 2 rodinné domky
  narozeno 8 děti
  zemřelo 6 spoluobčanů
  přistěhovalo se 21 občanů
  odstěhovali se 2 občané
  počet obyvatel obce k 31.12. - 499
  rozpočet obce : příjmy 4 371 160 Kč, výdaje 4 247 109 Kč