Obec je na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou obecní úřad a starosta.


Kulturní dům

Místnost obecního úřadu se nachází v prvním patře kulturního domu, který stojí v horní části obce směrem na Drnovice vedle autobusové zastávky.
Kanceláře starosty a místostarostky

Stávající podobu získala celkovou rekonstrukcí, jež se uskutečnila v roce 2002.